Badania lekarskie strażaków OSP 2016-02-24

W miesiącu lutym szesnastu członków naszej jednostki zobowiązanych było do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich, które są jednym z niezbędnych elementów uprawniających strażaków do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozytywne „przejście” badań uprawnia także członków OSP do udziału w szkleniach ratowniczych, zawodach sportowo-pożarniczych oraz organizowanych ćwiczeniach bojowych. Wszyscy strażacy OSP Kokoszyce skierowani na badania wykonali je w obowiązującym terminie i uzyskali wynik pozytywny. więcej »

« do góry
Podziękowanie za pomoc w realizacji prac społecznych 2016-02-04

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach składa podziękowania wszystkim strażakom, którzy brali udział w pracach związanych z usunięciem choinek oraz rozebraniem stajenki w kościele parafialnym. Działania miały miejsce w dniu 30 stycznia 2016 r. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz pomoc w realizacji prac społecznych na rzecz parafii. więcej »

« do góry
Uczestnictwo w zebraniu KGW 2016-01-30

27 stycznia na zaproszenie Przewodniczącej p. Zofii Widenka skarbnik naszej jednostki reprezentując OSP uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Koła Gospodyń Wiejskich w Kokoszycach. Zebranie było okazją do podsumowania wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez członkinie KGW w okresie sprawozdawczym oraz do przeprowadzenia analizy współpracy pomiędzy Kołem a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach. Podczas zebrania w imieniu wszystkich strażaków złożono paniom z KGW słowa wdzięczności i podziękowania za wykonaną pracę na rzecz kokoszyckiej straży pożarnej oraz okazywaną bezinteresowną pomoc w realizacji zadań statutowych OSP. więcej »

« do góry
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016-01-10

W sobotę 9 stycznia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach, w którym udział wzięło około 75 osób. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP – Witold Kowol. Po powitaniu zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Eugeniusz Chłapek oraz protokolanta, którym został Łukasz Sczensny. Dodatkowo wybrano komisje: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjno-Wyborczą.
Następnie zostały złożone sprawozdania za okres od 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Sprawozdanie z działalności organizacyjnej OSP przedstawił Witold Kowol, zaś z działalności operacyjnej – Grzegorz Grychnik. Sprawozdanie finansowe przedstawił Bogdan Manowski – Skarbnik OSP. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Piotr Kiermaszek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Kolejnym punktem była dyskusja nad sprawozdaniami. Brak dyskusji świadczył o dobrej pracy Zarządu oraz o zrozumiałym dla wszystkich przedstawieniu sprawozdań. Następnie przystąpiono do głosowania nad udzieleniem zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Po otrzymaniu absolutorium zostały przeprowadzone wybory nowego zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd OSP Kokoszyce:
Prezes – Witold Kowol
Naczelnik – Grzegorz Grychnik
Z-ca Naczelnika – Grzegorz Krypczyk
Sekretarz – Łukasz Sczensny
Skarbnik – Bogdan Manowski


Komisja rewizyjna OSP Kokoszyce:
Przewodniczący Komisji – Sylwester Świątek
Wiceprzewodniczący Komisji – Józef Grela
Sekretarz Komisji – Tomasz Świątek


Następnie przedstawiono plan działalności oraz plan finansowy na rok 2016, które przyjęto jednogłośnie. W dalszej kolejności nadszedł czas na wolne głosy i wnioski oraz przemówienia zaproszonych gości. Po tej części komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty uchwał Walnego Zebrania OSP Kokoszyce. Po tym jak przegłosowano uchwały i wnioski, przewodniczący zakończył zebranie. więcej »

« do góry
Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego oraz spotkanie opłatkowe 2015-12-31

29 grudnia na obiekcie Klubu Sportowego Turza Śląska odbyło się zebranie sprawozdawcze Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim za rok 2015, w którym uczestniczyli również przedstawiciele naszej jednostki. W zebraniu udział wzięli: Józef Grychnik, Mariusz Sorek i Witold Kowol. Na zebraniu podsumowano całoroczną działalność zarządu oraz przedstawiono plan działalności na najbliższy rok. Zebranie było okazją do połamania się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń – także już i tych noworocznych. więcej »

« do góry
Spotkanie opłatkowe w dzielnicy 2015-12-30

W dniu 29 grudnia w naszej remizie odbyło się spotkanie opłatkowe, które zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Dzielnicy Kokoszyce. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele naszej jednostki w składzie Józef Grychnik, Mariusz Sorek i Witold Kowol. Organizatorom składamy podziękowania za zaproszenie. więcej »

« do góry
Członkowie Zarządu odwiedzili chorych i starszych strażaków 2015-12-26

Tradycyjnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach odwiedzili starszych i chorych strażaków naszej jednostki. W trakcie odwiedzin w imieniu wszystkich strażaków osobom odwiedzanym zostały złożone życzenia świąteczne oraz wręczono drobne prezenty. Spotkanie było również okazją do wspólnego połamania się opłatkiem. Delegację reprezentującą strażaków OSP Kokoszyce tworzyli: Grzegorz Grychnik, Bogdan Manowski i Witold Kowol. więcej »

« do góry
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Kokoszyce 2015-12-21

9 stycznia 2016 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach odbędzie się bardzo ważne, bo organizowane tylko raz na pięć lat „Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.” Jest to szczególne zebranie, podczas którego wspólnie dokonamy wyboru na kolejne pięć lat – osób, którym powierzymy kierowanie naszą OSP przez następną kadencję. Wybierzemy nowych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej OSP, która jest organem kontrolnym zarządu. Dodatkowo dokonamy wyboru delegatów oraz przedstawiciela na Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim.
W związku z powyższym bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w zebraniu wszystkich naszych członków oraz osoby, którym przyszłość jednostki OSP Kokoszyce nie jest obojętna. Już teraz zwracamy się z prośbą o zaplanowanie sobie w tym dniu wolnego czasu, aby móc swobodnie uczestniczyć w zebraniu. więcej »

« do góry
Kalendarze 2016 r 2015-12-20

Tradycją stało się że każdego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszycach wydaje i rozprowadza wśród mieszkańców naszej dzielnicy swój kalendarz strażacki. Nie inaczej było również i w tym roku. Zarząd jednostki składa podziękowania wszystkim strażakom uczestniczącym w rozprowadzaniu kalendarzy oraz wszystkim mieszkańcom za okazaną pomoc oraz każde życzliwe słowo skierowane w naszą stronę. więcej »

« do góry
Podziękowanie za pomoc 2015-12-20

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach składa podziękowania wszystkim strażakom, którzy w dniu 19.12.2015 r. brali udział w pracach związanych z postawieniem choinek i przygotowaniem naszego kościoła do Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jak każdego roku współuczestniczyliśmy w realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, wsparcie oraz tak liczny udział. Zdjęcia dodano w zakładce "galeria." więcej »

« do góry


Strony:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Studio Reklamy EFEKT Historia | Odznaczenia | Załoga | Zarząd | Wyposażenie | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright © OSP Kokokszyce 2024