Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok 2019-02-22

W piątek 22.02.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokoszycach za rok 2018, w którym udział wzięło około 75 osób. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP – Witold Kowol. Po powitaniu zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Grzegorz Krypczyk oraz protokolanta, którym został Łukasz Sczensny. Dodatkowo wybrano komisje: Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjno-Mandatową. Następnie zostały złożone sprawozdania za okres od 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Sprawozdanie z działalności organizacyjnej OSP przedstawił Witold Kowol, zaś z działalności operacyjnej – Grzegorz Grychnik. Sprawozdanie finansowe przedstawił: Bogdan Manowski – Skarbnik OSP. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił: Tomasz Świątek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Kolejnym punktem była dyskusja nad sprawozdaniami. Brak dyskusji świadczył o dobrej pracy Zarządu oraz o zrozumiałym dla wszystkich przedstawieniu sprawozdań. Następnie przystąpiono do głosowania nad udzieleniem zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Po otrzymaniu absolutorium przedstawiono plan działalności oraz plan finansowy na rok 2019, które przyjęto jednogłośnie. W dalszej kolejności nadszedł czas na wolne głosy i wnioski oraz przemówienia zaproszonych gości. Po tej części komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty uchwał Walnego Zebrania OSP Kokoszyce. Po tym jak przegłosowano uchwały i wnioski, przewodniczący zakończył zebranie.

« wstecz
Studio Reklamy EFEKT Historia | Odznaczenia | Załoga | Zarząd | Wyposażenie | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright © OSP Kokokszyce 2024